นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

..

 

 

 

 

 

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้ ครูวีรมนตรี เตจ๊ะเทพ ครูแนะแนว นำนักเรียนโรงเรียนแม่จริม รับทุนการศึกษา ทุนละ 1000 บาท จำนวน 6 ทุน จาก สหกรณ์การเกษตรแม่จริม
25 สิงหาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม ได้รับมอบหมายจาก นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ. และร่วมการนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา อ.แม่จริม จังหวัดน่าน
22 สิงหาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม>>

🔴โรงเรียนแม่จริม นำโดย นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม รับการตรวจเยี่ยม จาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
22 สิงหาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้ มอบหมายให้ นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม ว่าที่ ร.ต.พิษณุ ปิจดี หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2566
18-20 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้ ครูวิวาพร ชายครอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ติดตาม ภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้งหมดได้ ที่นี่
18 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้ ครูเบญจวรรณ ชัยธิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนโรงเรียนแม่จริม เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport (ROV) (รอบคัดเลือก) สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผลการแข่งขัน โรงเรียนแม่จริม เป็นที่ 1 ของสาย และเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันวันที่ 31 ส.ค. 2566 ต่อไป ร่วมให้กำลังใจ ภาพบรรยากาศการแข่งขันได้ที่ https://fb.watch/mvXzaHHU3f/
18 สิงหาคม 2566


อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำโดยนางสาวบุศราภรณ์ สมบุญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นางสาวอาภารัตน์ อ้ายมา, นางสาววิลันดา กอบกอง และนางสาวสราณี แก้วโก๋ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูณรงค์ พงษ์สุวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ ม 6/2 เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นโรงเรียนแม่จริม ศูนย์ไผ่แม่จริม
12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้ ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย, ครูพวงผกา ไชยชนะ,ว่าที่ร้อยตรีเอนก หมื่นคำสี, ครูภคพร วงศ์ชัยพานิชย์,ครูอลังการ มาลาคำ, ครูศศิธร มาลา,นางถนอมศรี ใชยจริม, นายภาสวร อุ่นเรือน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม พร้อมด้วย ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง, ครูสมพงษ์ กันชนะ, ครูณรงค์ พงษ์สุวรรณ นำนักกีฬาซอฟท์บอล โรงเรียนแม่จริม เข้าขอพรจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่จริม
10 สิงหาคม 2566


อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้ นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม ว่าที่ร้อยตรีเอนก หมื่นคำสี และ ครูเทพทัต ไชยศิลป์ ร่วมนำเสนอ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการอารยวิถี ของดีเมืองน่าน เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนแม่จริมให้เป็น Smart student ผ่านกระบวนการ BTLARI
9 สิงหาคม 2566


อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป นำโดยครูรังสรรค์ ไกรสีกาจ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป และคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีพิษณุ ปิจดี หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครูสมพงษ์ กันชนะ และคณะครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน นำนักเรียนโรงเรียนแม่จริม กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนมีถิ่นพำนักในเขตเทศบาลตำบลหนองแดง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแดง
9 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ ครูรังสรรค์ ไกรสีกาจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ ปิจดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครและเข้าใช้งานระบบ PISA STYLE พร้อมทั้งดำเนินการให้นักเรียนเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING
8 สิงหาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำโดยนายจักรกฤษณ์ พรมไชย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นางสาวสุมาริน อัง นายอลังการ มาลาคำ และนางสาวกรีญาภัค ยอดยา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่จริม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นโรงเรียนแม่จริม กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อ.แม่จริม จ.น่าน เพื่อต่อยอดการทำโครงงานคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่จริม ขอขอบคุณ คุณพ่ออิ่นแก้ว พรหมสกุลปัญญา เป็นอย่างสูง
8 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้ ครูสมพงษ์ กันชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา นำนักกีฬาซอฟท์บอลของโรงเรียนแม่จริม เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกซ้อมกีฬาซอฟท์บอลประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จริม
8 สิงหาคม 2566


อ่านเพิ่มเติม>>

โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดี กับ วงดนตรีสากลโรงเรียนแม่จริม วง MR.Band 4 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดวงดนตรีสากล ROBINSON LIFESTYLE SCHOOL MUSIC CONTEST 2023
7 สิงหาคม 2566


อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริมมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มงานบริหาร วิชาการ ดำเนินการคัดกรองความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"
2 สิงหาคม 2566


อ่านเพิ่มเติม>>

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริมมอบหมายให้ครูวรรณภา ทะอินทร์ และคณะ นำนักเรียน โรงเรียนแม่จริม เข้าร่วมกิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
27 กรกฎาคม 2566อ่านเพิ่มเติม>>

โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

>
 

Privatrechtschutz