นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

..

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

::ข่าวประชาสัมพันธ์:: ข่าวก่อนหน้า ข่าวหน้าหลัก ข่าวถัดไป


22 สิงหาคม 2566 โดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย

🔴โรงเรียนแม่จริม นำโดย นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม รับการตรวจเยี่ยม จาก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนแม่จริม ขอขอบคุณ นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย นายนนทภัทร มะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม นายอรรถพล ศิริมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายอิฐธิพงษ์ พันธจักร์ นักวิชาการศึกษา ก.ต.ป.น. จาก สพม.น่าน ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่จริม มา ณ โอกาสนี้
โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

>
 

Privatrechtschutz