นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

..

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

::ข่าวประชาสัมพันธ์:: ข่าวก่อนหน้า ข่าวหน้าหลัก ข่าวถัดไป


9 สิงหาคม 2566 โดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป นำโดยครูรังสรรค์ ไกรสีกาจ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป และคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีพิษณุ ปิจดี หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครูสมพงษ์ กันชนะ และคณะครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นำนักเรียนโรงเรียนแม่จริม กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนมีถิ่นพำนักในเขตเทศบาลตำบลหนองแดง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแดง โรงเรียนแม่จริมขอขอบคุณ เทศบาลตำบลหนองแดง นำโดย นายสามารถ วงค์เลียบ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแดง ในการอำนวยการโครงการดีๆ ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการทำดีเพื่อสังคมและเสริมสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้กับนักเรียน อันจะนำไปสู่การค้นพบศักยภาพในตนเอง เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคมและประเทศชาติ สืบไป
โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

>
 

Privatrechtschutz