นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

..

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

::ข่าวประชาสัมพันธ์:: ข่าวก่อนหน้า ข่าวหน้าหลัก ข่าวถัดไป


25 สิงหาคม 2566 โดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม
มอบหมายให้ ครูวีรมนตรี เตจ๊ะเทพ ครูแนะแนว

นำนักเรียนโรงเรียนแม่จริม รับทุนการศึกษา ทุนละ 1000 บาท จำนวน 6 ทุน จาก สหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจากโรงเรียนแม่จริมให้ได้รับทุนประกอบด้วย
1. นายชัยนันท์ ทรงศิริวงศ์
2. นางสาวฐานิตา กิติยะ
3. นางสาวจิรชยา ทาพันธ์
4. เด็กชายธนวัฒน์ ตาสุขะ
5. เด็กหญิงลภิสรดา การัตน์
6. เด็กหญิงธันยพร พรมไชยวงค์
โรงเรียนแม่จริม ขอขอบคุณ สหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด มา ณ โอกาสนี้โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

>
 

Privatrechtschutz