นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

..

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

::ข่าวประชาสัมพันธ์:: ข่าวก่อนหน้า ข่าวหน้าหลัก ข่าวถัดไป


8 สิงหาคม 2566 โดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม
มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำโดยนายจักรกฤษณ์ พรมไชย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นางสาวสุมาริน อัง นายอลังการ มาลาคำ และนางสาวกรีญาภัค ยอดยา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่จริม

นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นโรงเรียนแม่จริม กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อ.แม่จริม จ.น่าน เพื่อต่อยอดการทำโครงงานคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่จริม ขอขอบคุณ คุณพ่ออิ่นแก้ว พรหมสกุลปัญญา เป็นอย่างสูง
โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

>
 

Privatrechtschutz