นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

..

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

::ข่าวประชาสัมพันธ์:: ข่าวก่อนหน้า ข่าวหน้าหลัก ข่าวถัดไป


18 -20 สิงหาคม 2566 โดย ครูพวงผกา ไชยชนะ

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม
มอบหมายให้ นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม ว่าที่ ร.ต.พิษณุ ปิจดี หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 85 คน และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

>
 

Privatrechtschutz