หน้าแรก    

นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

พันธกิจ/เป้าหมาย

หลักสูตรที่เปิดสอน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

คณะกรรมการนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

Web Site ฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุุ่่มบริหารกิจการนักเรียน

Web Site ครู...click

สถิติผู้เยี่ยมชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
นางวิวาพร ชายครอง
ครูชำนาญการพิเศษ (เคมี): หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น: ม.2/2
;
นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ
ครูชำนาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์): ครูประจำชั้น ม.1/2
นายเกรียงไกร ไชยภักษา
ครูชำนาญการพิเศษ (ชีววิทยา): ครูประจำชั้น ม.6/1

 
นายนิรันดร์ แท่นทอง
ครูชำนาญการ (คอมพิวเตอร์): ครูประจำชั้น: ม.5/1

โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 โทรสาร 0-5471-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maechariml.ac.th :Webmaster