นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

..

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

::ข่าวประชาสัมพันธ์:: ข่าวก่อนหน้า ข่าวหน้าหลัก ข่าวถัดไป


9 สิงหาคม 2566 โดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม
มอบหมายให้ นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม ว่าที่ร้อยตรีเอนก หมื่นคำสี และ ครูเทพทัต ไชยศิลป์ ร่วมนำเสนอ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการอารยวิถี ของดีเมืองน่าน เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนแม่จริมให้เป็น Smart student ผ่านกระบวนการ BTLARI

โรงเรียนแม่จริม ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรม Innovation For Thai Education ด้านการจัดการเรียนรู้ และเป็นตัวแทนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้ารับการนำเสนอนวัตกรรมในระดับภาค โรงเรียนแม่จริมขอขอบคุณคณะครูทุกกลุ่มสาระ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ในครั้งนี้ ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน
โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

>
 

Privatrechtschutz