หน้าแรก    

นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

พันธกิจ/เป้าหมาย

หลักสูตรที่เปิดสอน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

คณะกรรมการนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

Web Site ฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุุ่่มบริหารกิจการนักเรียน

Web Site ครู...click

สถิติผู้เยี่ยมชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

   
  นางสาวพรไพลิน ศิริมาตย์
ประธานนักเรียน
 
 
นายรัฐศาสตร์ ไชยจริม
รองประธานนักเรียน
  นางสาววิชญาดา พรมเกษา
รองประธานนักเรียน
นางสาวจิตรลดา อินต๊ะภา
หัวหน้าฝ่ายการเรียน
นายจิตรเทพ ยอดยา
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นางสาวธนัชชา สอนนฐี
หัวหน้าฝ่ายการงาน

โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 โทรสาร 0-5471-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maechariml.ac.th :Webmaster