หน้าแรก    

นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

พันธกิจ/เป้าหมาย

หลักสูตรที่เปิดสอน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

คณะกรรมการนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

Web Site ฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุุ่่มบริหารกิจการนักเรียน

Web Site ครู...click

สถิติผู้เยี่ยมชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนแม่จริม ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55170 โทรศัพท์ 0-5416-9800 โทรสาร 0-5471-9800 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 www.maecharim.ac.th


โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ 14 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ
2. โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำสาขาน้ำตวง
3. โรงเรียนบ้านน้ำปูน
4. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
5. โรงเรียนบ้านน้ำพาง
6. โรงเรียนบ้านห้วยบง
7. โรงเรียนอนุบาลแม่จริม
8. โรงเรียนบ้านป่าสัก
9. โรงเรียนบ้านน้ำปาย
10. โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา
11. โรงเรียนบ้านพรหม
12. โรงเรียนบ้านแคว้ง
13. โรงเรียนบ้านก้อ
14. โรงเรียนบ้านตอง

โรงเรียนแม่จริม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 มีนายเกตุ ดวงพิกุล เป็นศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายจรัญ วรรณวิไลย เป็นศึกษาธิการกิ่งอำเภอแม่จริม นายภักดี ชมพูมิ่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ แม่จริม นายเกษม อินตารักษา เป็นครูใหญ่คนแรก และมีนายเพชรช่างเงิน เป็นผู้ทำหน้าที่รังวัดพื้นที่ของโรงเรียน

ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่จับจองทำกินของชาว บ้านนาคา ประกอบด้วย พื้นที่ดินของนายหวัน ทาพันธ์ เนื้อที่ ประมาณ 10 ไร่ พื้นที่ดินของนายเจริญ ยะราช เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ และพื้นที่ดินของนายแอ อุตยะราช เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ รวมทั้งพื้นที่ป่าอีก รวมทั้งหมด 49 ไร่ 0 งาน 10 ตารางวา

ระยะแรกได้สร้างอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี ขนาด 3 ห้องเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินค่าก่อสร้างจากสภาตำบล หมอเมือง จำนวน 60,000 บาท และสภาตำบลหนองแดงจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000บาท

สมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี โรงเรียนแม่จริม สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดการเรียนการสอนชั้น ม.ศ. 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 โดยมีนักเรียน 30 คน มีครู 1 คน คือ ครูเกษม อินตารักษา เป็นครูผู้สอนและเป็นครูใหญ่ ต่อมาได้ขอครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านนาคา ซึ่งขณะนั้นมีครูสมบูรณ์ สิทธิ เป็นครูใหญ่ มาช่วยสอน จำนวน 2 คน คือ ครูพุฒ สิทธิวงศ์ และครูอำภา ดาวแดน และในภาคเรียนที่ 2 ได้รับอัตราครูมา 2 คน คือ ครูปั้น ศรีน้อย และครูปัญญา สอนอินทร์ และในปีเดียวกันนั้นก็ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก (สองชั้น 16 ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง ราคาค่าก่อสร้าง 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)


แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 โทรสาร 0-5471-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maechariml.ac.th :Webmaster