นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

..

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

::ข่าวประชาสัมพันธ์:: ข่าวก่อนหน้า ข่าวหน้าหลัก ข่าวถัดไป


8 สิงหาคม 2566 โดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย

🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม 🟢นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม
มอบหมายให้ ครูรังสรรค์ ไกรสีกาจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ ปิจดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครและเข้าใช้งานระบบ PISA STYLE พร้อมทั้งดำเนินการให้นักเรียนเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ความฉลาดรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

>
 

Privatrechtschutz