นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

...

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีวัตุประสงค์เพื่อ เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน


ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
1 โครงสร้าง โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนแม่จริม
3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2566
5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนแม่จริม
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1.เว็บไซต์โรงเรียนแม่จริม
2.เพจโรงเรียนแม่จริม สพม.น่าน
3.เพจโอ้.เด็กมอ-รอ
4.ยูทูปโอ้.เด็กมอ-รอ
5.ภาพข่าว-กิจกรรม โรงเรียนแม่จริม
8 Q&A 1.Messenger Live chat
2.Messenger Live chat ไฟล์ PDF
3.Q & A กระดานถามตอบ-คำถามทั้งหมด
4.Q & A กระดานถามตอบ
9 Social Network Social Network
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือนปี
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 E-Service ช่องทางการให้บริการโรงเรียนแม่จริม

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนแม่จริม
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรมฐ
41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5416-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright 2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

>
 

Privatrechtschutz