นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรมย์นลิน อุปจักร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศ จาก สพฐ.รางวัล ScQA


รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ScQA
เว็บไซต์ หมวด 1 - 7


sar2565 โรงเรียนแม่จริม
sar2564 โรงเรียนแม่จริม
sar2563 โรงเรียนแม่จริม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทรูปลูกปัญญา
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV
เด็กดีดอดคอม พิชิต TCAS
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ
โรงเรียนแม่จริม สพม.น่าน กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2567 วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567

 


⏰วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้นางสาวรมย์นลิน อุปจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม พร้อมด้วยครูเกรียงไกร ไชยภักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ ครูสราณี แก้วโก๋ งานรับสมัครนักเรียน ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1, ม.4 และ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จริม ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
30 มีนาคม 2567 : ข่าวโดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย

อ่านเพิ่มเติม>>

⏰วันที่ 27 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม นางสาวรมย์นลิน อุปจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จริม เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิถต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขับเคลื่อนโรงเรียนให้มีการบริหาร จัดการขยะได้อย่างถูกต้อง โดยได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อาทิ แหล่งเรียนรู้บ้านของพ่อ แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ แหล่งเรียนรู้ Paper Never Die แหล่งเรียนรู้ขยะฮอมบุญ ร้านค้าศูนย์บาท แหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอท่าปลา แหล่งเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิต แหล่งเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ห้องเรียน Upcycle โรงเรียนแม่จริม สพม.น่าน ขอขอบคุณ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม.พิษณุโลก อุตรดิถต์ มา ณ โอกาส นี้
27 - 28 มีนาคม 2567 : ข่าวโดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชยอ่านเพิ่มเติม>>

⏰วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ไชยภักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจเยี่ยมห้องสอบ โรงเรียนแม่จริม สพม.น่าน ดำเนินการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 และดำเนินการสอบคัดเลือกแผนการเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการคุมสอบควบคุมการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
23 มีนาคม 2567 : ข่าวโดย ครูพวงผกา ไชยชนะ


อ่านเพิ่มเติม>>

⏰วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567 🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม นางสาวรมย์นลิน อุปจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้ครูรังสรรค์ ไกรสีกาจ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ครูเอนก หมื่นคำสี ครูภาคภูมิ ต้นผล พร้อมทั้งบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปทุกคน ร่วมวางแผน ดำเนินการนำนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ช่างอุตสาหกรรม นักเรียนรายวิชาสะเต็มศึกษา ทำแผ่นทางเดิน นำมาปูหน้าอาคารเรียน 1 พร้อมทั้งทาสีบันไดทางขึ้นอาคาร 2 ทาสีอ่างล้างมือยางรถยนต์ เพื่อสร้างบรรยากาศให้สวยงามกับโรงเรียน โรงเรียนแม่จริมขอชื่นชมนักเรียนทุกคน มา ณ โอกาส นี้
15 มีนาคม 2567 : ข่าวโดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย

อ่านเพิ่มเติม>>

⏰วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม มอบหมายให้ นางสาวรมย์นลิน อุปจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม ครูเกรียงไกร ไชยภักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ ครูมลฤดี บุญงาม หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระหลักสูตรท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมหารือคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 การจัดตารางสอนครูทุกกลุ่มสาระ และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
21 มีนาคม 2567 : ข่าวโดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย

อ่านเพิ่มเติม>>
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม>>

การบริหารจัดการหลักสูตรอิงพื้นที่วิถีน่าน แบบบูรณาการ "อารยวิถีของดีแม่จริม"


🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม
พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่จริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก ที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นและมีทักษะอาชีพ
เป็น SMART Student ตามเป้าประสงค์ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขับเคลื่อนนวัตกรรม MS 2P3R MODEL ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรอิงพื้นที่วิถีน่าน หลักสูตรอารยวิถีของดีแม่จริม ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learnimg)[26/ก.ย./2566] ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 และการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 /โดย admin

[12/ก.ย./2566] ประกาศ เรื่อง แจ้งหยุดเรียน ในศุกร์ วันที่ 15 กันยายน 2566 /โดย admin

[17/ก.ค./2566] ประกาศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 /โดย admin

[21/มี.ค./2566] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /โดย admin

[21/มี.ค./2566] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /โดย admin

[7/พ.ค./2567] ประกาศโรงเรียนแม่จริม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ /โดย admin

[31/ต.ค./2566] ประกาศโรงเรียนแม่จริม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /โดย admin

[30/ต.ค./2566] ประกาศโรงเรียนแม่จริม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /โดย admin

[16/ต.ค./2566] ประกาศโรงเรียนแม่จริม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ /โดย admin

[18/พ.ค./2566] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง /โดย admin

[29/มี.ค./2566] ประกาศ เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนแม่จริม ประจำปี 2566 /โดย admin

[29/มี.ค./2566] ลิงก์ยื่นซองประมูล /โดย admin

[22/มี.ค./2566] ประกาศการประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2566 /โดย admin

[22/มี.ค./2566] ระเบียบโรงเรียนแม่จริมว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2566 /โดย admin

[22/มี.ค./2566] ระเบียบการใช้ภาชนะในการจำหน่ายอาหาร /โดย admin


คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5471-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright @2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

 

Privatrechtschutz