นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกัณนิกา จินะตา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศ จาก สพฐ.รางวัล ScQA


รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ScQA
เว็บไซต์ หมวด 1 - 7


sar2565 โรงเรียนแม่จริม
sar2564 โรงเรียนแม่จริม
sar2563 โรงเรียนแม่จริม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทรูปลูกปัญญา
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV
เด็กดีดอดคอม พิชิต TCAS
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
โรงเรียนแม่จริมยินดีต้อนรับ
กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566


🔴EP.1 (พัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม ลส.นน.) 🔴งานลูกเสือ โรงเรียนแม่จริม โดยครูเอนก หมื่นคำสี หัวหน้างานลูกเสือ และครูวรรณภา ทะอินทร์ เลขานุการงานลูกเสือ พร้อมผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนแม่จริม ดำเนินการวางแผนจัดการเรียนการสอนกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี จัดการเรียนรู้แบบฐานบูรณาการตามบริบทโรงเรียนแม่จริม ประกอบด้วย ฐานการปฐมพยาบาล/ ฐานบุกเบิก/ ฐานแผนที่เข็มทิศ/ ฐานความบันเทิงในกองลูกเสือ/ ฐานสูทกรรม และฐานการอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษานี้ ขอเชิญชวนและสนับสนุนให้นักเรียนสนุกสนาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกชั้นเรียน ร่วมกันนะครับ โปรดรอภาพทุกฐาน ep. ต่อๆไปนะครับ by. ทีม_ปชสพ.แม่จริม
8 พฤศจิกายน 2566 : ข่าวโดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย

อ่านเพิ่มเติม>>

🔴เด็กช่างแม่จริม ซ่อมได้.... 🔴นักเรียนเลือกเสรี รายวิชาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า บูรณาการการเรียนรู้ ร่วมกับงาน อาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น พร้อมล้างทำความสะอาด และตรวจเชคกระแสไฟ้า โดยการกำกับดูแลความปลอดภัยของ ครูเอนก หมื่นคำสี โรงเรียนแม่จริม ขอชื่นชมนักเรียนมา ณ โอกาสนี้
8 พฤศจิกายน 2566 : ข่าวโดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชยอ่านเพิ่มเติม>>

⏰วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดย ดร.สิงห์เพชร สุทธิ ผอ.สพม.น่าน ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ รอง.ผอ.สพม.น่าน มอบหมายให้ สิบเอกวุฒิพงษ์ ขันผง นางสาวเนตรนภา สารสร้อย นางสาวราตรี อินทิวงค์ นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ เข้านิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากรครู ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา และด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนแม่จริม ขอขอบคุณคณะตรวจเยี่ยมมา ณ โอกาส นี้
6 พฤศจิกายน 2566 : ข่าวโดย ครูจักรกฤษณ์ พรมไชย

อ่านเพิ่มเติม>>

⏰วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดย ดร.สิงห์เพชร สุทธิ ผอ.สพม.น่าน ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ รอง.ผอ.สพม.น่าน มอบหมายให้ สิบเอกวุฒิพงษ์ ขันผง นางสาวเนตรนภา สารสร้อย นางสาวราตรี อินทิวงค์ นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ เข้านิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากรครู ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา และด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนแม่จริม ขอขอบคุณคณะตรวจเยี่ยมมา ณ โอกาส นี้
2 พฤศจิกายน 2566 : ข่าวโดย ครูพวงผกา ไชยชนะ
อ่านเพิ่มเติม>>

⏰ วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 🔴 นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม นางสาวกัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.พิษณุ ปิจดี หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน นางมลฤดี บุญงาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาววรรณภา ทะอินทร์ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นายเทพทัต ไชยศิลป์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำคณะกรรมการสภานักเรียน และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอแม่จริม จ.น่าน ประจำปี 2566 ซึ่งทอดถวาย ณ วัดพรหม ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีในนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่จริม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนของอำเภอแม่จริม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
2 พฤศจิกายน 2566 : ข่าวโดย ครูพวงผกา ไชยชนะ
อ่านเพิ่มเติม>>
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม>>

การบริหารจัดการหลักสูตรอิงพื้นที่วิถีน่าน แบบบูรณาการ "อารยวิถีของดีแม่จริม"


🔴นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม
พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่จริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก ที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นและมีทักษะอาชีพ
เป็น SMART Student ตามเป้าประสงค์ ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขับเคลื่อนนวัตกรรม MS 2P3R MODEL ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรอิงพื้นที่วิถีน่าน หลักสูตรอารยวิถีของดีแม่จริม ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learnimg)[26/ก.ย./2566] ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 และการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 /โดย admin

[12/ก.ย./2566] ประกาศ เรื่อง แจ้งหยุดเรียน ในศุกร์ วันที่ 15 กันยายน 2566 /โดย admin

[17/ก.ค./2566] ประกาศ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 /โดย admin

[21/มี.ค./2566] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /โดย admin

[21/มี.ค./2566] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /โดย admin

[31/ต.ค./2566] ประกาศโรงเรียนแม่จริม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /โดย admin

[30/ต.ค./2566] ประกาศโรงเรียนแม่จริม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /โดย admin

[16/ต.ค./2566] ประกาศโรงเรียนแม่จริม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ /โดย admin

[18/พ.ค./2566] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง /โดย admin

[29/มี.ค./2566] ประกาศ เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนแม่จริม ประจำปี 2566 /โดย admin

[29/มี.ค./2566] ลิงก์ยื่นซองประมูล /โดย admin

[22/มี.ค./2566] ประกาศการประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2566 /โดย admin

[22/มี.ค./2566] ระเบียบโรงเรียนแม่จริมว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา พ.ศ.2566 /โดย admin

[22/มี.ค./2566] ระเบียบการใช้ภาชนะในการจำหน่ายอาหาร /โดย admin


คณะผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

บุคลากรสายสนับสนุน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170

โทรศัพท์ 0-5471-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright @2022 www.maecharim.ac.th :Webmaster

 

Privatrechtschutz