หน้าแรก    

นางพัชราภา ผาแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

พันธกิจ/เป้าหมาย

หลักสูตรที่เปิดสอน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ข้อมูลอาคารสถานที่

คณะกรรมการนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

Web Site ฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุุ่่มบริหารกิจการนักเรียน

Web Site ครู...click

สถิติผู้เยี่ยมชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 : โครงสร้าง
02 : ข้อมูลผู้บริหาร
03 : อำนาจหน้าที่
04 : แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
05 : ข้อมูลการติดต่อ
06 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
07 : ข่าวประชาสัมพันธ์
08 : Q&A
09 : Social Network

10 : แผนดำเนินงานประจำปี
11 : รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
12 : รายงานผลประจำปี
13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 : E-Service

18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
20 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 : รายงานผล์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 : ช่องทางแจ้งเตือนร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นุ
33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 : การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนุ
41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนแม่จริม 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170 

โทรศัพท์ 0-5416-9800 โทรสาร 0-5471-9800 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

Copyright © 2022 www.maechariml.ac.th :Webmaster