โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลทั่วไป 

          1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนแม่จริม  ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55170  โทรศัพท์ 0-5416-9800 โทรสาร 0-5471-9800  www.maecharim.ac.th     สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 
          1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
          1.3  มีเขตพื้นที่บริการทุกตำบลในอำเภอแม่จริม


โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ 14 โรงเรียน ดังนี้ 

          1.   โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 
          2.   โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำสาขาน้ำตวง
          3.   โรงเรียนบ้านน้ำปูน
          4.   โรงเรียนบ้านร่มเกล้า  
          5.   โรงเรียนบ้านน้ำพาง
          6.   โรงเรียนบ้านห้วยบง 
          7.   โรงเรียนอนุบาลแม่จริม 
          8.   โรงเรียนบ้านป่าสัก 
          9. โรงเรียนบ้านน้ำปาย 
          10. โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 
          11. โรงเรียนบ้านพรหม 
          12. โรงเรียนบ้านแคว้ง 
          13. โรงเรียนบ้านก้อ
          14. โรงเรียนบ้านตอง


ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
          โรงเรียนแม่จริม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519  มีนายเกตุ ดวงพิกุล เป็นศึกษาธิการจังหวัดน่าน   นายจรัญ วรรณวิไลย เป็นศึกษาธิการกิ่งอำเภอแม่จริม 
นายภักดี ชมพูมิ่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ  แม่จริม นายเกษม อินตารักษา  เป็นครูใหญ่คนแรก  และมีนายเพชรช่างเงิน  เป็นผู้ทำหน้าที่รังวัดพื้นที่ของโรงเรียน 

         ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่จับจองทำกินของชาว บ้านนาคา ประกอบด้วย พื้นที่ดินของนายหวัน  ทาพันธ์ เนื้อที่ ประมาณ 10 ไร่  พื้นที่ดินของนายเจริญ   ยะราช  เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่  และพื้นที่ดินของนายแอ  อุตยะราช  เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่  รวมทั้งพื้นที่ป่าอีก รวมทั้งหมด 49 ไร่ 0 งาน 10 ตารางวา  

         ระยะแรกได้สร้างอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี  ขนาด   3  ห้องเรียน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินค่าก่อสร้างจากสภาตำบล หมอเมือง จำนวน 60,000 บาท และสภาตำบลหนองแดงจำนวน 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000บาท 

         สมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี โรงเรียนแม่จริม สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดการเรียนการสอนชั้น ม.ศ. 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519  โดยมีนักเรียน  30 คน มีครู 1 คน  คือ ครูเกษม  อินตารักษา  เป็นครูผู้สอนและเป็นครูใหญ่  ต่อมาได้ขอครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านนาคา ซึ่งขณะนั้นมีครูสมบูรณ์  สิทธิ  เป็นครูใหญ่  มาช่วยสอน จำนวน 2 คน คือ  ครูพุฒ  สิทธิวงศ์  และครูอำภา   ดาวแดน และในภาคเรียนที่ 2  ได้รับอัตราครูมา  2  คน คือ ครูปั้น  ศรีน้อย และครูปัญญา   สอนอินทร์   และในปีเดียวกันนั้นก็ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  ให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก (สองชั้น 16 ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง ราคาค่าก่อสร้าง 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

แผนที่โรงเรียน


                              ปรัชญาของโรงเรียน                  “ สุวิชาโน  ภวํ  โหติ ”  หมายถึง  วิชาดี  มีจรรยา  พาให้เจริญ

                              คติพจน์ของโรงเรียน                  “ ขยัน  อดทน  เสียสละ”

                              คำขวัญของโรงเรียน                  “ แม่จริมพิมพ์คนดี ”

                              อัตลักษณ์ของโรงเรียน                  ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน 

                              เอกลักษณ์ของโรงเรียน                อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน     “ รูปดอกบัวและแสงอาทิตย์ ”
สีประจำโรงเรียน                 “ แดง – ขาว ”

 

ข้อมูลผู้บริหาร 

          1) ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                    ชื่อ-สกุล : นางพัชราภา  ผาแสง

           2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

                    ชื่อ-สกุล : นางสาวกัณนิกา  จินะตา

      

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ) ดังนี้ 

                    1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  412  คน 

                    2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 412  คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน


ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

39

45

84

มัธยมศึกษาปีที่ 2

35

49

84

มัธยมศึกษาปีที่ 3

41

41

82

รวมระดับ ม.ต้น

115

135

250

มัธยมศึกษาปีที่ 4

27

31

58

มัธยมศึกษาปีที่ 5

28

26

54

มัธยมศึกษาปีที่ 6

20

30

50

รวมระดับ ม.ปลาย

75

87

162

รวมทั้งสิ้น

190

222

412