โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
นางเพ็ญลักษณ์    พรหมสกุลปัญญา
ครู
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลนายรังสรรค์    ไกรสีกาจ
ครู
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นายเกรียงไกร    ไชยภักษา
ครู
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางมลฤดี    บุญงาม
ครู