โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : แจ้งเลขประตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563


แจ้งเลขประตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 https://drive.google.com/file/d/1ik7zGU2VChDjMMwU4w_Cl9AnO1NM55Vn/view?usp=sharing
*** เอกสารสมัครเรียนที่ต้องยื่นในวันเปิดภาคเรียน
1.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง(กรณีที่ไม่ได้อาศัยกับบิดา มารดา) อย่างละ 2 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ได้อาศัยกับบิดา มารดา) อย่างละ 2 ฉบับ
3.สูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 2 ฉบับ
5.รูปภ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2020-05-16 13:07:05 น.

4.0 ดาว

ไฟล์แนบ