โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

รายการข่าวทั้งหมด

ประกาศโรงเรียนแม่จริม เรื่องการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียน ปี2565 (รอบ2)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วงโยธวาฑิต โรงเรียนแม่จริม นำทัพนักกรีฑาพาเหลดร่วมพิธีเปิด "กรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปี 2564"

โรงเรียนแม่จริม รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2564

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงาาน

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

รายงานการประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรม

งานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

แจ้งเลขประตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สั่งจอง ชุดพละ ชุดพื้นเมือง กระเป๋า และเสื้อกันหนาว

ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แจ้งความประสงค์สมัครเรียนต่อกลางคัน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ การอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกลวิธี START

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เล่มที่ ๑ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางมลฤดี บุญงาม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหว

ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนแม่จริม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาความฉลาด ทางอารมณ์(EQ) โดยใช้เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวทัศนีย์ การินทร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ นายกฤตภพ ไชยมงคล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จ.น่าน

ประกาศเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนแม่จริม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผลงานวิชาการ นางสาวทัศนีย์ การินทร์ ตำหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ผลงานทางวิชาการนางสาวจุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางวิโยภา ไชยมงคล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

ผลงานทางวิชาการ นายเกรียงไกร ไชยภักษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน