โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่านนายรังสรรค์  ไกรสีกาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายเกรียงไกร  ไชยภักษา
          
นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญา
ครูชำนาญการ
            
ครูชำนาญการ
     

นางมลฤดี    บุญงาม

ครู   

                             

 

นายณัทธนัท  สมคำ

พนักงานราชการ


 

 
 
 
 


 
นายสมพงษ์  กันชนะ
 
พนักงานราชการ

 

   

 


นางปราณี  ขัติเนตร
 

ครูชำนาญการ
 

    

  


  


  
                                                                   


    
              


นายสงวน   ทาพันธ์
   นางถนอมศรี   ใชยจริม

นายนรินทร์   เขื่อนจักร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

                แม่บ้าน
  นักการภารโรง
    

  

 


 


  
Copyright © Your Website 2014