โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

หัวข้อข่าว : วันที่ 3 มิถุนายน 2559 โรงเรียนแม่จริมดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลบุตร-หลาน สร้างข้อตกลง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองกับครูและเครือข่ายผู้ปกครอง

2016-11-03 13:49:36 น.

4.0 ดาว